Nieuws
01 april 2020

Maatregelen Smit’s Bouwbedrijf omtrent coronavirus

Update 5 - 1 april 2020

Het coronavirus grijpt nu ook in Nederland verder om zich heen. Omdat de veiligheid en de gezondheid van onze medewerkers, klanten, kopers en leveranciers bij ons voorop staan, nemen we een aantal aanvullende maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Dat beschouwen we als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We volgen de officiële richtlijnen van het kabinet en proberen hier zo duidelijk mogelijk over te communiceren.

Medewerkers werken waar mogelijk vanuit huis
Onze afdelingen op kantoor werken waar mogelijk vanuit huis. Onze collega’s die op de bouwplaatsen werken, in de timmerfabriek en bij de afdeling Kleinbouw, Renovatie en Onderhoud (KRO) zetten hun werkzaamheden vooralsnog voort. Derhalve treffen wij zoveel als mogelijk de hieronder genoemde voorzorgsmaatregelen. Onze medewerkers van de werkvoorbereiding, die veelal hun werkplek op de bouwplaats hebben, werken ook vanuit huis. Wij zijn thuis even goed bereikbaar als op ons kantoor.

Tijdelijk geen bijeenkomsten
Smit’s Bouwbedrijf annuleert (deelname aan) alle bijeenkomsten en events tot nader order. De bijeenkomsten worden uitgesteld of vinden op een andere manier plaats, bijvoorbeeld telefonisch of digitaal.

Fysieke bezoeken beperken tot minimum
Onze medewerkers is gevraagd om zelf nut en noodzaak van fysieke bezoek- en overlegmomenten goed tegen elkaar af te wegen. Zij leggen zo min mogelijk bezoeken af. Voor overleggen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van telefoon of andere (online) middelen.

Géén gezamenlijke lunch en koffieronden
Op kantoor en op de bouwplaatsen wordt de kantine gesloten. Er worden geen maaltijden meer verstrekt. Op bouwplaatsen met veel medewerkers wordt geadviseerd om de medewerkers zoveel mogelijk gespreid te laten pauzeren. Op kantoor zijn de koffierondes komen te vervallen.

Milde klachten? Blijf thuis
Medewerkers van Smit’s Bouwbedrijf met milde klachten, zoals neusverkoudheid, koorts, hoesten en last van de luchtwegen, blijven thuis of worden direct naar huis gestuurd. Dit geldt eveneens voor medewerkers van onderaannemers en overige bezoekers van onze bouwplaatsen en ons kantoor.

Toezichthouders
Wij hebben op al onze bouwplaatsen en op ons kantoor corona-toezichthouders benoemd. Zij handhaven de uitvoering van het SBB-protocol en sturen waar nodig bij. 

Onze bouwplaatsen
Momenteel focussen wij ons op het in goede banen leiden van de interne organisatie en het borgen van de continuïteit van het bouwproces. Deze maatregelen krijgen prioriteit. Voor de medewerkers op de bouwplaatsen van Smit’s Bouwbedrijf treffen wij strikte voorzorgsmaatregelen en vragen wij ook iedere bezoeker deze op te volgen.

Onze medewerkers lunchen op de bouwplaats in kleinere shifts en op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Daarnaast vragen wij hen onnodige risico’s uit de weg te gaan, door de voorzorgsmaatregelen die het RIVM adviseert zorgvuldig op te volgen. Op drukke bouwplaatsen wordt soms dicht bij elkaar gewerkt omdat het niet anders kan. Daar zal de corona-toezichthouder samen met de betrokken personen een oplossing voor proberen te vinden.

Bouwplaatsen met meerdere uitvoerders en werkvoorbereiders houden de bezetting zo minimaal mogelijk. Hierdoor verkleinen we de risico’s en kunnen collega’s elkaar vervangen bij eventuele calamiteiten. De ontstane crisis en recente maatregelen rondom het coronavirus hebben naar verwachting uiteindelijk gevolgen voor de uitvoering van onze projecten. Hoewel onze projecten op dit moment nog doorgang vinden, doen zich als gevolg van het coronavirus omstandigheden voor die maken dat vertragingen in de uitvoering van onze werken kunnen optreden die uiteindelijk resulteren in een verlenging van de bouwtijd.

Omstandigheden die daartoe bijdragen zijn bijvoorbeeld vertragingen in leveringen van materialen en een beperkte inzet van eigen personeel en personeel van onderaannemers. Ook de door de overheid gedane dringende oproep aan bedrijven en hun personeel om op een bepaalde wijze te laten werken - denk aan het houden van afstand, zoveel mogelijk thuiswerken en thuis blijven bij verkoudheidsklachten - heeft tot gevolg dat minder efficiënt of soms ook niet gewerkt kan worden. Het is in de huidige situatie niet mogelijk om daarvoor direct of op korte termijn alternatieven te vinden.

We doen er bij Smit’s Bouwbedrijf alles aan om te kunnen blijven werken. De gezondheid van onze medewerkers op kantoor en op de bouwplaatsen staat voorop. Wij houden onze kopers en betrokken partijen op de hoogte. 

Kijkdagen
Een kijkdag is een belangrijk moment voor onze kopers. Daar zijn wij ons bewust van. Helaas zijn wij genoodzaakt ook maatregelen te treffen voor de kijkdagen. Alle kijkmiddagen worden verplaatst naar een later moment. In het kader van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen wij geen onnodige risico’s nemen en de mensen om ons heen zoveel mogelijk beschermen. Wij vragen om een ieders begrip en informeren onze kopers zodra de situatie het weer toelaat, over een nieuwe datum.

Garantiewerk
Onze afdeling Kleinbouw, Renovatie en Onderhoud is genoodzaakt om tot en met 28 april enkel urgente calamiteiten in behandeling te nemen. Onder urgente calamiteiten verstaan wij alle technische problemen die niet kunnen wachten en die tot gevolgschade leiden, zoals bijvoorbeeld een gaslek, waterschade of een disfunctionerende CV-ketel. Bij klachten met een spoedeisend karakter kan telefonisch contact worden gelegd via 0251-277777. Alle gemaakte afspraken tot en met 28 april moeten wij tot onze spijt verplaatsen naar een later moment. Voor overige vragen en verzoeken zijn we tot nader order na 28 april weer bereikbaar.

Is het noodzakelijk dat een medewerker van Smit’s Bouwbedrijf per direct een calamiteit verhelpt, dan vragen wij onze klanten de hygiënemaatregelen van het RIVM op te volgen: neem minimaal twee meter afstand tot elkaar en schud geen handen. Daarnaast is het belangrijk dat slechts één persoon (die in goede gezondheid verkeert) onze medewerker ontvangt, om de kans op besmetting zoveel mogelijk te beperken. Voor het aftekenen van werkbonnen en opleverformulieren wordt, vanwege de mogelijke besmetting via hand, mond, neus, en oog voor een andere oplossing gekozen, zoals het door de koper laten tekenen met een eigen pen. Mochten onze medewerkers in een voor hun gevoel onveilige situatie komen, zijn zij vrij om de werkplek te verlaten.

Onderstaande hygiënemaatregelen gelden voor iedereen:
• Was je handen regelmatig met zeep en water of gebruik desinfecterende handgel op basis van alcohol.
• Deel je gereedschap en telefoon niet met anderen. Houd materieel, gereedschap en PBM’s schoon.
• Geef anderen geen hand, knuffel en kus niet.
• Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter oftewel 2 armlengtes) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
• Hoest, kuch en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Blijf sowieso op 2 meter afstand van mensen die hoesten en niezen.
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze, na gebruik, direct weg in een afgesloten prullenbak.
• Vermijd het aanraken van je ogen, neus en mond met je handen. Je handen komen in contact met verschillende oppervlakten en kunnen zodoende gemakkelijk virussen oppikken.
• Let op dat mensen in je omgeving zich ook houden aan de simpele hygiënemaatregelen. Zo bescherm je elkaar voor besmetting. Spreek elkaar, mocht dat nodig zijn, hier ook op aan.
• Voor de chauffeurs met meerijders is het belangrijk om ook in de auto afstand tot elkaar te nemen. Een autobezetting bestaat uit maximaal 2 personen. Er wordt voor een optimale hygiëne in de auto gezorgd d.m.v. het regelmatig reinigen van het stuur, deurklinken, versnellingspook en touchscreen. 

Voor de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus verwijzen wij naar de website van het RIVM in Nederland.  

Heeft u vragen over het bovenstaande, neemt u dan contact op met uw contactpersoon binnen Smit’s Bouwbedrijf of mail ons via sbb@smitsbouwbedrijf.nl.

Wij blijven u, ook in deze onzekere tijden, graag van dienst.