Nieuws
29 september 2020

Maatregelen Smit’s Bouwbedrijf omtrent coronavirus

Update - 29 september 2020

Veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, klanten, kopers en leveranciers staat bij ons voorop, daarom hebben wij  een aantal aanvullende maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Dat beschouwen we als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We volgen de officiële richtlijnen van het kabinet en proberen hier zo duidelijk mogelijk over te communiceren.

Medewerkers werken waar mogelijk vanuit huis
Onze collega’s op kantoor werken waar mogelijk vanuit huis. De collega’s die op de bouwplaatsen werken, in de timmerfabriek en bij de afdeling Kleinbouw, Renovatie en Onderhoud (KRO) zetten hun werkzaamheden vooralsnog voort. Derhalve treffen wij zoveel als mogelijk de hieronder genoemde voorzorgsmaatregelen. Onze medewerkers van de werkvoorbereiding, die veelal hun werkplek op de bouwplaats hebben, werken ook vanuit huis. Wij zijn thuis even goed bereikbaar als op ons kantoor. 

Tijdelijk geen bijeenkomsten
Smit’s Bouwbedrijf annuleert (deelname aan) fysieke bijeenkomsten en events tot nader order. De bijeenkomsten worden uitgesteld of vinden op een andere manier plaats, bijvoorbeeld digitaal. 

Fysieke bezoeken beperken tot minimum
Onze medewerkers is gevraagd om zelf nut en noodzaak van fysieke bezoek- en overlegmomenten goed tegen elkaar af te wegen. Zij leggen zo min mogelijk bezoeken af. Voor overleggen wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van telefoon of andere (online) middelen. 

Géén gezamenlijke lunch
Op kantoor en op de bouwplaatsen wordt de kantine gesloten. Er worden geen maaltijden meer verstrekt. Op bouwplaatsen met veel medewerkers wordt geadviseerd om de medewerkers zoveel mogelijk gespreid te laten pauzeren. 

Toezichthouders
Wij hebben op al onze bouwplaatsen en op ons kantoor corona-toezichthouders benoemd. Zij handhaven de uitvoering van het SBB-protocol en sturen waar nodig bij.  

Onze bouwplaatsen
Momenteel focussen wij ons op het in goede banen leiden van de interne organisatie en het borgen van de continuïteit van het bouwproces. Deze maatregelen krijgen prioriteit. Voor de medewerkers op de bouwplaatsen van Smit’s Bouwbedrijf hebben  wij strikte voorzorgsmaatregelen getroffen en vragen wij ook iedere bezoeker deze op te volgen.

Onze medewerkers lunchen op de bouwplaats in kleinere shifts en op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Daarnaast vragen wij hen onnodige risico’s uit de weg te gaan, door de voorzorgsmaatregelen die het RIVM adviseert zorgvuldig op te volgen. Op drukke bouwplaatsen wordt soms dicht bij elkaar gewerkt omdat het niet anders kan. Daar zal de corona-toezichthouder samen met de betrokken personen een oplossing voor proberen te vinden. 

Bouwplaatsen met meerdere uitvoerders en werkvoorbereiders houden de bezetting zo minimaal mogelijk. Hierdoor verkleinen we de risico’s en kunnen collega’s elkaar vervangen bij eventuele calamiteiten. De ontstane crisis en recente maatregelen rondom het coronavirus hebben naar verwachting uiteindelijk gevolgen voor de uitvoering van onze projecten. Hoewel onze projecten op dit moment nog doorgang vinden, doen zich als gevolg van het coronavirus omstandigheden voor die maken dat vertragingen in de uitvoering van onze werken kunnen optreden die uiteindelijk resulteren in een verlenging van de bouwtijd. 

Omstandigheden die daartoe bijdragen zijn bijvoorbeeld vertragingen in leveringen van materialen en een beperkte inzet van eigen personeel en personeel van onderaannemers. Ook de door de overheid gedane dringende oproep aan bedrijven en hun personeel om op een bepaalde wijze te laten werken - denk aan het houden van afstand, zoveel mogelijk thuiswerken en thuis blijven bij verkoudheidsklachten - heeft tot gevolg dat minder efficiënt of soms ook niet gewerkt kan worden. Het is in de huidige situatie niet mogelijk om daarvoor direct of op korte termijn alternatieven te vinden. 

We doen er bij Smit’s Bouwbedrijf alles aan om te kunnen blijven werken. De gezondheid van onze medewerkers op kantoor en op de bouwplaatsen staat voorop. Wij houden onze kopers en betrokken partijen op de hoogte.  

Kijkdagen, festiviteiten 1e paal en hoogste punt
Een kijkdag, 1e paal of hoogste punt is een belangrijk moment voor onze kopers. Daar zijn wij ons bewust van. Helaas zijn wij genoodzaakt ook maatregelen te treffen voor de samenkomsten met kopers. Alle samenkomsten worden verplaatst naar een later moment of in een andere vorm georganiseerd. In het kader van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen wij geen onnodige risico’s nemen en de mensen om ons heen zoveel mogelijk beschermen. 

Garantiewerk
Is het noodzakelijk dat een medewerker van Smit’s Bouwbedrijf per direct een calamiteit of garantieverzoek verhelpt, dan vragen wij onze klanten de hygiënemaatregelen van het RIVM op te volgen: neem minimaal anderhalve meter afstand tot elkaar en schud geen handen. Daarnaast is het belangrijk dat slechts één persoon (die in goede gezondheid verkeert) onze medewerker ontvangt, om de kans op besmetting zoveel mogelijk te beperken. Voor het aftekenen van werkbonnen en opleverformulieren wordt, vanwege de mogelijke besmetting door de koper getekend met een eigen pen. Mochten onze medewerkers in een voor hun gevoel onveilige situatie komen, zijn zij vrij om de werkplek te verlaten. 

Onderstaande geldt voor iedereen:
• Niet naar het werk gaan bij een Corona-infectie van jezelf of een huisgenoot.
• Niet naar het werk gaan bij:

  • Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen).
  • Keelpijn.
  • Hoesten.
  • Verhoging of koorts.
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak.

Bij bovenstaande klachten zo snel mogelijk een test bij de GGD aanvragen. Zo nodig overleggen met de corona toezichthouder / bedrijfsarts.

• Thuisblijven in afwachting van de testuitslag.
• Ga aan het werk bij een negatieve test (geen corona) en milde klachten.
• Niet naar het werk gaan als een huisgenoot koorts en/of benauwdheid heeft en de uitslag van de coronatest nog niet binnen is. Als de test uitwijst dat het niet om corona gaat, dan mogen werknemers zonder klachten weer aan het werk.
• 
Was je handen regelmatig met zeep en water of gebruik desinfecterende handgel op basis van alcohol. Was je handen mininaal 6x per dag, volgens
de instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het schoonmaken.
• Deel je gereedschap en telefoon niet met anderen. Houd materieel, gereedschap en PBM’s schoon.
• Geef anderen geen hand, knuffel en kus niet.
• Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter oftewel 2 armlengtes) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
• Hoest, kuch en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Blijf sowieso op 2 meter afstand van mensen die hoesten en niezen.
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze, na gebruik, direct weg in een afgesloten prullenbak.
• Vermijd het aanraken van je ogen, neus en mond met je handen. Je handen komen in contact met verschillende oppervlakten en kunnen zodoende gemakkelijk virussen oppikken.
• Let op dat mensen in je omgeving zich ook houden aan de simpele hygiënemaatregelen. Zo bescherm je elkaar voor besmetting. Spreek elkaar, mocht dat nodig zijn, hier ook op aan.
• Reis het liefst alleen. Voor de chauffeurs met meerijders is het belangrijk om ook in de auto afstand tot elkaar te nemen. Een autobezetting bestaat uit maximaal 2 personen. Er wordt voor een optimale hygiëne in de auto gezorgd d.m.v. het regelmatig reinigen van het stuur, deurklinken, versnellingspook en touchscreen.  

Voor de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus verwijzen wij naar de website van het RIVM in Nederland.   

Heeft u vragen over het bovenstaande, neemt u dan contact op met uw contactpersoon binnen Smit’s Bouwbedrijf of mail ons via sbb@smitsbouwbedrijf.nl

Wij blijven u, ook in deze onzekere tijden, graag van dienst.